Kandidáti

ANO Dačice - seznam kandidátů do zastupitelstva

František Tichánek

36 let, technik v zahraniční firmě, OSVČ, člen fin. výboru města Dačic, člen ANO 2011

Bc. Miloš Novák

33 let, strážník městské policie, Dačice, starosta SDH Malý Pěčín

Martin Schlosser

32 let, prodejní manažer, Dačice, člen ANO 2011

Ing. Oldřich Týma

42 let, OSVČ, Dolní Němčice

Ing. Zdena Koutná

30 let, zootechnik, Dačice

Lada Štěrbová

39 let, operátor kvality, Dolní Němčice

Denk Martin

39 let, chladírenský servis, OSVČ, Hradišťko

Pavel Schlosser

52 let, jednatel společnosti, Dačice

Roman Pěchoč

40 let, OSVČ, Dačice

Miroslav Vaňura

76 let, důchodce, Dačice

Mirka Vacková

36 let, péče o osobu blízkou, vdaná, dvě děti, Dačice

Gabriela Tůmová

21 let, studentka, Hradišťko

Petr Anděl

45 let, technik, Dačice

Program

1.

Zveřejníme plánované veřejné zakázky

Setkáváme se s podnikateli, kteří si dlouhodobě stěžují na pozdní informovanost o veřejných zakázkách a jejich vyhlašování. Zasadíme se o to, aby veškeré městské zakázky byly včas zveřejněny a tím mohl být osloven co nejširší počet podnikatelů do výběrového řízení. To povede k maximální transparentnosti a ke snížení cen vysoutěžených zakázek.

2.

Podpoříme místní části a jejich financování

Naši členové žijící v místních částech z vlastní zkušenosti vědí, jakým způsobem se investují peníze z rozpočtu města do jejich rozvoje. Každý rok zástupci místních částí posílají seznam potřebných investičních akcí. Město v těchto záležitostech vyvíjí malou aktivitu a tím nebere v potaz požadavky lidí, kteří zde žijí. Přitom město dostává příspěvek cca 9.000 Kč na každého občana ze státního rozpočtu a k tomu se připočítávají další daně.

Nastavíme pravidla, podle kterých budeme rovněji rozdělovat finanční prostředky. Část odvedených peněz se tak vrátí zpět do dosud podfinancovaných místních částí.

3.

Vybudujeme stavební parcely a průmyslovou zónu

Město nereaguje dostatečně rychle na poptávku o stavební parcely. Současná příprava je velice zdlouhavá a nedochází k rozvoji města. Lidé jsou tak nuceni investovat do stavby v okolních obcích.

Vytipujeme a vybudujeme pozemky pro průmyslovou zónu na rozvoj podnikání, jelikož vnímáme, že město Dačice v tomto směru nepodniká výrazné kroky. Tímto se brzdí rozvoj nových pracovních míst a uzavírá se bludný kruh - nejsou parcely, nejsou nová pracovní místa, lidé se stěhují z Dačic.

Představitelé města se musí postarat o to, aby se Dačicko stalo perspektivní. Abychom měli  kvalitní zázemí pro svůj život, mohli v našem městě pracovat a vychovávat své děti. Abychom se zde cítili dobře a byli tu rádi.

K již vybudovaným podnikům budeme podporovat výstavbu stezek pro chodce a cyklisty, které umožní lidem bezpečnou cestu do zaměstnání.

4.

Zaměříme se na čerpání peněz z fondů EU

Záměrem je v maximální míře čerpat evropské a státní dotace, což se odrazí ve zvýšeném počtu dotací oproti současnému stavu. Nyní nastává nové programové období čerpání financí z evropských fondů, musíme být připraveni ve formě navržených projektů, které jsou ale založeny na podkladech analýzy potřebnosti.

Město spolufinancováním těmito dotacemi ušetří své finanční prostředky a může více investovat do rozvoje našeho města a místních částí.

5.

Využijeme efektivněji stávající majetek města

Chceme poukázat na současné málo efektivní využívání stávajícího majetku města, který neslouží potřebám města potažmo vlastním občanům. Budovy, do kterých se neinvestuje ztrácí svoji hodnotu a účel, náklady na jejich následnou rekonstrukci rostou, místo toho, aby přinášely úžitek a finanční výnosy. Tento přístup nám nevyhovuje a chceme jej změnit.

Dle naší praxe v Dačicích dlouhodbě chybí dostatek parkovacích a odstavných ploch. Máme vytipovaná volná místa, kde bychom chtěli vybudovat nová parkovací místa.

 

6.

Najdeme prostory pro Denní stacionář v Dačicích

Místo pro zřízení denního stacionáře je třeba hledat v majetku města Dačice.

Služby denního stacionáře jsou určeny dětem a dospělým se všemi stupni mentální retardace a přidruženým smyslovým i tělesným postižením, dětem a dospělým s autistickými rysy, kteří jsou schopni pobývat v kolektivu, mužům i ženám, osobám z Jihočeského kraje a z kraje Vysočina, osobám mobilním i imobilním, které jsou schopny pobývat v kolektivu. Věková struktura klientů je pro děti od ukončené povinné školní docházky a dospělé osoby do 65 let věku.

Služby denního stacionáře nejsou určeny: klientům starším 65 let, klientům bez mentálního postižení, klientům s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním handicapem a svými projevy znemožňuje soužití v kolektivu, osobám závislým na alkoholu a jiných omamných látkách, klientům s onemocněním nebo chováním, které by výrazně narušovalo a znemožňovalo   klidné soužití v kolektivu, klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.

7.

Zlepšíme podporu kulturních a sportovních aktivit

Chtěli bychom zastřešit a zrekonstruovat letní scénu v zámeckém parku a zázemí, aby se při každé kulturní akci nemuselo znovu stavět pódium. V posledních letech se zvyšuje zájem o pořádání kulturních akcí v tomto příjemném prostředí. Tento krok tak povede k atraktivitě a větší využitelnosti. Cílem je zpřístupnit MěKS a 3D Kino lidem se sníženou tělesnou pohyblivostí.

V Dačicích je několik sportovišť. Máme zde sportovce, kteří reprezentují naše město v různých výkonnostních třídách. Některá sportoviště jsou určena k rekreačním sportům, což nesplňuje nároky na vyšší třídy soutěží a také zde není dostatečné zázemí pro diváky. Budeme jednat o co nejefektivnější variantě řešení této problematiky.

Za nutnost považujeme  znovu otevřít diskuzi k přípravě investice do zimního kluziště. Více potřebné vnímáme vybudování cyklo stezky ve spojení s obslužností k místním podnikům a inline dráhy. Naši zástupci byli na Fóru zdravého města, kde o výše zmíněné invsestice byl velký zájem.

V místních částech například chybí multifunkční bezúdržbová hřiště, což lze řešit již zmíněným návrhem nastavením spravedlivých pravidel pro rozdělování financí.

Akce

Kontakt

František Tichánek mo.dacice@anobudelip.cz
předseda MO Dačice
+420 774 181 977
Bc. Miloš Novák mistostarosta@dacice.cz
místostarosta města Dačice
+420 607 017 894